Niet in deze categorie

Bomen Effect Analyse (BEA) en boombescherming

Werkzaamheden nabij bomen kunnen risicovol zijn. Schakel daarom de boomspecialisten van Hoefakker vroegtijdig in bij ruimtelijke herontwikkeling of reconstructie nabij bomen. Zo kunnen we de juiste boom beschermende maatregelen nemen rondom de te behouden bomen. En deze op vakkundige en verantwoorde wijze uitvoeren.

Proactief en planmatig werken nabij bomen

Er vinden geregeld werkzaamheden rondom en in de wortelzonde van bomen plaats. Hierbij kan het gaan om bouwen, graafwerkzaamheden, maaiwerkzaamheden en aanleggen/vervangen van nutsvoorzieningen. Ook wordt de omgeving van de boom vaak gebruikt voor opslag. Veel opdrachtgevers streven naar duurzame instandhouding van bomen tijdens en na werkzaamheden. Hoefakker helpt u om planmatige randvoorwaarden te stellen en deze voor u uit te voeren en na te leven.

Boombescherming op bouwlocaties in 5 stappen

1. Bomen Effect Analyse (BEA)

Hoefakker brengt vroegtijdig in kaart welke bomen aanwezig zijn en wat de  effecten van geplande werkzaamheden zijn. Ook maken we  duidelijk welke maatregelen en randvoorwaarden gelden voor het behoud van de betrokken bomen en of er oplossingen voor de boom mogelijk zijn. De rapportage  uit de BEA geldt als basis voor het Boombeschermingsplan (BBP).

Op basis hiervan kan de opdrachtgever beslissen hoe behoud van deze bomen wenselijk en/of haalbaar is en welke maatregelen er mogelijk zijn met de bijbehorende kosten. Zo is in een vroeg stadium duidelijk wat er in het te vormen plan voor de bomen  geregeld moet worden of het plan bij te stellen.

Hoe eerder  de boomspecialisten van Hoefakker in het proces betrokken raken, hoe beter. Er hoort in de ontwerpfase al rekening gehouden te worden met de betrokken bomen.

Onderdelen BEA per boom bevat o.a.:

  • Eigenaar
  • Soortnaam
  • Kroonprojectie (locatie en doorsnede)
  • Stamdiameter op 130 cm boven het maaiveld
  • Kroon (hoogte, takvrije stamlengte en vrije ruimte onder hangende takken)
  • Conditie en toekomstverwachting
  • Kwaliteit en stabiliteit
  • Wortelzone (locatie en kwaliteit)
  • Grondsoort Vochtbalans (optioneel)

 2. Boombeschermingsplan

De boomspecialisten van Hoefakker kunnen als deskundigen een Boombeschermingsplan opstellen. Hierin rapporteren we de benodigde beschermingsmaatregelen en randvoorwaarden. Deze  komen voornamelijk uit de rapportage van BEA (en het ontwerp is in de BEA meegenomen). Het plan bestaat minimaal uit de tekening en uitleg per onderdeel. Op deze tekening worden alle bomen (genummerd en op schaal) weergegeven, welke voor het plan van toepassing zijn.

De maatregelen  in het Boombeschermingsplan gelden als basis voor verdere uitwerking in het bestek, prijsaanvraag en voor verdere uitvoering.

3. Uitvoering boombescherming

De boomspecialisten van Hoefakker worden veel gevraagd voor de werkvoorbereiding, begeleiding en uitvoering van werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone. Onze toezichthouder zal ter plaatse toezien en rapporteren op de naleving van het Boombeschermingsplan. Deze boomspecialist weet precies hoe te handelen bij in de praktijk geconstateerde problemen. Een proactieve houding en goede communicatie met de opdrachtgever staat hierbij centraal.

4. Oplevering

Als alle werkzaamheden zijn afgerond is het van belang de conditie en eventuele schade objectief te meten en vast te leggen door een boomdeskundige. De boomspecialisten van Hoefakker zijn er om dit voor u te verzorgen.

5. Kwaliteitsnaleving boombescherming

Hoefakker heeft een vast team van boomspecialisten in dienst.

Zo wordt het Boombeschermingsplan opgemaakt door een gecertificeerd European Tree Technician. Dit plan wordt ter goedkeuring neergelegd en besproken met de opdrachtgever.

Uitvoering van werkzaamheden in de omgeving van bomen gebeurt altijd door of onder directe begeleiding van een gecertificeerd boomdeskundig European Tree Worker.

Deze boomspecialisten zijn vakinhoudelijk op de hoogte met het werken bij bomen. Zij kunnen zelfstandig werken volgens de randvoorwaarden welke  in het Boombeschermingsplan zijn vastgesteld.  Zij hebben als taken: uitvoeren, controleren en indien nodig in overleg bijstellen.

Neem contact met ons op

Voor onze discipline boomspecialisten neemt u contact op met:

A. van Loo (Aalt), Adviseur / Boomspecialisatie

mobiel: 06 – 51219419

Of stuur een e-mail naar: aalt@hoefakker.com