Niet in deze categorie

Uitvoeringsrichtlijn ‘Hovenierswerk historische tuinen en parken’

Wij werken volgens de uitvoeringsrichtlijn ‘Hovenierswerk historische tuinen en parken’ (URL 6010). Op deze pagina leest een u klein gedeelte van de inleidende tekst van deze uitvoeringsrichtlijnen. Klik hier voor het volledige document en de bron. Deze uitvoeringsrichtlijn wordt beheerd door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit, ondergebracht bij ERM, beheert deze uitvoeringsrichtlijn inhoudelijk.

Beheer van historische tuinen en parken

Het beheer van historische tuinen en parken is intensief en vraagt voortdurend om weloverwogen beslissingen. Beplanting verandert van vorm en omvang; groeit, vermeerdert en sterft. Die vorming door mens, tijd en klimaat maakt het verstrijken van de tijd zichtbaar. Eeuwen van continuïteit in beheer leveren bijzondere plekken op met een geheel eigen karakter en een grote cultuurhistorische waarde.

Borgen en verbeteren van kwaliteit hovenierswerk in groen erfgoed

Daarom werkt Erfgoedhovenier Hoefakker volgens ‘Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010)’. Deze uitvoeringsrichtlijn heeft tot doel het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het hovenierswerk in groen erfgoed. Met deze URL willen betrokken partijen de professionalisering bevorderen van het werk van hoveniers op horticultureel en cultuurhistorisch niveau. En, daarmee de kwaliteit van de instandhouding van historische tuinen en parken op een hoog niveau houden en waar nodig op een hoger niveau brengen.

Richtlijn is uitgangspunt voor kwaliteitsbewaking

Voor opdrachtgevers (particulieren, organisaties en overheden) en adviseurs is het een hulpmiddel bij het formuleren van werkomschrijvingen, de opdrachtverstrekking en een uitgangsdocument voor kwaliteitsbewaking. Voor degenen die de hovenierswerkzaamheden uitvoeren, is het een handvat voor een kwalitatief goede uitvoering en het biedt daarnaast achtergrondinformatie over het doel van de werkzaamheden. De samenstellers hopen dat deze uitvoeringsrichtlijn bijdraagt aan verdere ontwikkeling van kennis en ervaring in dit vakgebied en staan open voor aanvullende suggesties en verbeteringen vanuit de praktijk.

Waar heeft de richtlijn betrekking op?

De uitvoeringsrichtlijn heeft betrekking op hovenierswerkzaamheden in historische tuinen en parken. Onder ‘hovenierswerk in historische tuinen en parken’ wordt verstaan: alle uitvoerende onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan waterpartijen, verhardingen, tuinelementen en beplanting in historische tuinen en parken. In de URL wordt onder ‘historische tuinen en parken’ verstaan: groenaanleggen van tuinen en parken met cultuurhistorische, horticulturele of architectonische waarden zoals een park, tuin, begraafplaats, boerenerf, parkaanleg op een verdedigingswerk, wijk- of wegbeplanting en een hortus botanicus. In de uitvoeringsrichtlijn worden alleen de meest voorkomende en typerende werkzaamheden beschreven die voor veel historische tuinen en parken van toepassing zijn.